Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego leotea.eu

 

 1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorami danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu- firma Renesans Kamil Dryniak, siedziba firmy mieści się w Krakowie przy ulicy Białoruskiej 7/31, 30-638 Kraków. Administrator sklepu powierza przetwarzanie danych, oraz ich odpowiednie zabezpieczenie firmie home.pl Spółką Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431335, zarejestrowaną pod numerem NIP: 8522103252, REGON: 811158242.
 3. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 03.10.2023r.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową Powierzenia, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. Podmiot przetwarzający uzyskał stosowną certyfikację w zakresie ochrony danych osobowych ISO/IEC 27001.
 6. Administrator danych oświadcza, iż powierza Podmiotowi Przetwarzającemu do przetwarzania na podstawie Umowy Powierzenia następujące dane osobowe podane przez Kupującego w trakcie finalizacji zamówienia w sklepie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę ulicy z numerem domu, kod pocztowy i nazwę miejscowości. W przypadku zamówień składanych przez podmioty gospodarcze dodatkowo: nazwy firmy, numeru nip. Podanie tych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia towarów dostępnych w sklepie w tym do : 
  •utrzymania konta w sklepie (historii zamówień, uproszczenia zawierania i wykonywania kolejnych umów sprzedaży)
  •zapłaty za zakupy i udzielania okazyjnych rabatów
  •umożliwienia sprawnego skontaktowania się z zamawiającym w razie nieprawidłowości związanych z zamówieniem
 7. Cel i zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i ogranicza się do zadań/ czynności koniecznych do wykonania Umowy Głównej (umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu). W szczególności dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania Umowy Głównej, wykonania ciążących na Podmiocie Przetwarzającym obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić (zgodnie z art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia), aby osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy Powierzenia, zobowiązały się do zachowania tajemnicy co do tych danych, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 9. Uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne Podmiotowi przetwarzającemu informacje, pomaga on Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków dotyczących bezpiecznego przetwarzania, zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzoru, zawiadomienia osoby, której dane osobowe dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, oceny skutków dla ochrony danych osobowych, uprzednich konsultacji z organem nadzorczym, wskazanym Rozporządzeniu.
 10. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 12. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 13. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 14. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraził taką zgodę. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się z obsługą Sklepu zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość e-mail po przez formularz lub listownie na adres Sprzedawcy:

  Renesans Kamil Dryniak

  ul.Białoruska 7/31, 30-638 Kraków

 15. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej czy przelewem elektronicznym obsługę Kupującego przejmuje serwis PayU.pl który jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze te znajdują się na bezpiecznym serwerze i są szyfrowane odpowiednimi nowoczesnymi technologiami. Sklep nie ma dostępu do tych danych.

XI Polityka cookies

 

 1. Sklep internetowy www.AleHerbaty.pl stosuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep internetowy www.leotea.eu wykorzystuje następujące pliki cookies: stałe, analityczne, zewnętrzne.
 5. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl